6 Followers
8 Following
nadynen

I'm Reading...

Currently reading

How to Read Literature
Terry Eagleton
De Cock en de broeders van de zachte dood
A.C. Baantjer

Méditations métaphysiques

Méditations métaphysiques - René Descartes, Michelle Beyssade Andere ideeën/besprekingen: Sjoerddenkt (in English): http://sjoerddenkt.blogspot.be/2012/11/descartes-ideas.html Over het godsbewijs: Sjoerddenkt: http://sjoerddenkt.blogspot.be/2012/11/gods-existence-in-descartes-fifth.html